Veelgestelde vragen

1. Wat is de missie van de stichting Het Grote Verhaal?

De missie van de stichting Het Grote Verhaal is verhalen uit de Bijbel aanreiken aan jonge kinderen vanuit de overtuiging dat verhalen uit de oeroude bron van Joods-Christelijke beschaving van relevantie en groot belang kunnen zijn, ook voor volgende generaties. Naast het doorgeven van essentiële waarden is ook het leggen van een basis om ons collectieve culturele erfgoed te kunnen begrijpen en waarderen van belang. De stichting wil een antwoord geven op de vraag: “geven wij de Bijbel op of geven wij hem door?”

De stichting Het Grote Verhaal opereert, bij het invulling geven aan haar missie, geheel onafhankelijk. De stichting heeft geen enkele bedoeling om kinderen tot (enig) geloof te verleiden. Het gaat haar bij ‘de Bijbel’ uitsluitend om de kracht van de verhalen en om de geschiedenis daarvan.

2. Op wie richt de stichting Het Grote Verhaal zich?

De stichting heeft twee primaire doelgroepen:

  • Kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar en hun ouders en grootouders
  • Leerkrachten van basisscholen

Ad 1. De stichting richt zich op alle jonge ouders in Nederland met kinderen in de leeftijd van 3-12 jaar. De stichting heeft intensief onderzoek gedaan naar wat deze ouders verlangen, wensen én niet wensen voor hun opgroeiende kinderen. Daaruit bleek dat ouders graag verhalen uit de Bijbel aangereikt willen krijgen als waardevolle, eeuwenoude “bron van inspiratie”. Zij zien de relevantie en de waarde hiervan bij de vorming van hun kinderen. De stichting Het Grote Verhaal heeft ook goed begrepen wat ouders absoluut niet wensen voor hun kinderen. Dan gaat het om de Bijbel lezen als ‘de waarheid’ en het opdringen van geloof.

De stichting Het Grote Verhaal is opgericht om een nieuwe, andere weg te zoeken om jonge kinderen, hun ouders en grootouders Bijbelverhalen aan te reiken, omdat onderzoek ons heeft geleerd dat het traditionele Bijbelaanbod hen onvoldoende bereikt of aanspreekt. De wijze van bereik is daarbij ook een belangrijk aspect gezien de hectiek van het gezinsleven in de huidige tijd. Ferro Explore kwalitatief onderzoek, februari 2021

Ad 2. De stichting richt zich ook op leerkrachten op basisscholen in het openbaar en bijzonder onderwijs. Naast het kwalitatieve onderzoek onder jonge ouders heeft, tijdens het ontwikkelingsproces van het Sint Maarten-concept, een panel van leerkrachten meegedacht en werd door hen feedback gegeven op content en materialen. De ontwikkelde video-afleveringen en de audio-Bijbelverhalen zal de stichting ook aanbieden aan leerkrachten die werkzaam zijn op basisscholen. Zij kunnen het unieke materiaal gebruiken in hun lessen (levensbeschouwing), om lesideeën op te doen en om -desgewenst- de identiteit van hun school vorm en inhoud te geven.

3. Wil de stichting Het Grote Verhaal jonge kinderen tot het geloof brengen?

Nee, dit is niet de intentie van de stichting. Daarvoor hebben wij de stichting niet opgericht. De initiatiefnemers van de stichting Het Grote Verhaal zijn geïnspireerd door de zeggingskracht van verhalen uit de Bijbel en willen deze bron van beschaving, cultureel erfgoed en geschiedenis voor komende generaties behouden.

4. Wie zijn de initiatiefnemers van de stichting Het Grote Verhaal?

Initiatiefnemers van de stichting Het Grote Verhaal zijn Ineke van der Ouderaa en Paul Beerkens. Zij vinden het zorgelijk dat het snelle proces van secularisatie in Nederland met zich meebrengt dat de kwaliteit en capaciteit om verhalen uit de Bijbel door te geven aan jongere generaties wegvallen. Beerkens en Van der Ouderaa willen iets doen aan het feit dat het merendeel van de peuters, kleuters en basisschoolleerlingen (thuis) niet of nauwelijks in aanraking komen met de verhalen uit deze oeroude bron van Westerse beschaving.

Het gaat hen om de morele boodschappen, die hierin verborgen liggen en om ons prachtige culturele erfgoed -met Bijbel als basis- dat begrepen en gewaardeerd zou moeten blijven worden. Denk hierbij aan eeuwenoude muziek, literatuur, beeldende kunst en architectuur. De initiatiefnemers willen met het aanreiken van deze oeroude bron, waaraan houvast en richting ontleend kan worden in deze snelle en veranderende wereld, een bijdrage leveren aan de vorming van kinderen tot evenwichtige, vrije en gelukkige mensen. Zij delen samen jarenlange ervaring en kennis op het gebied van marketing, merkpositionering en communicatie.

5. Is de stichting Het Grote Verhaal verbonden aan een kerkgenootschap of iets dergelijks?

Nee, de stichting is niet verbonden aan een kerkgenootschap of iets dergelijks.

De Bijbel werd van oudsher aangereikt aan mensen binnen een kerkelijke context. Die tijd is (grotendeels) voorbij. Maar Bijbelverhalen zijn nog steeds relevant en hebben een onverminderd grote zeggingskracht, zeker ook voor mensen in deze tijd. De stichting Het Grote Verhaal acht het daarom van zinvol om Bijbelverhalen, geheel los van enige kerkelijke context, aan de Nederlandse samenleving aan te reiken.

De stichting Het Grote Verhaal wil -nu en in de toekomst- geheel onafhankelijk en zelfstandig haar missie en aanpak vorm kunnen geven.

6. Heeft de stichting Het Grote Verhaal een winstoogmerk?

Nee, de stichting heeft niet als doel het maken van winst. De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door financiële bijdragen van betrokken donateurs/fondsen. Het bestuur -en daarmee de stichting- opereert onafhankelijk van donateurs en samenwerkings-partners. Bijdragen van eenieder die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedraagt zijn van harte welkom. De stichting beschikt over een ANBI-status.

7. Hoe kijkt de stichting Het Grote Verhaal naar de Bijbelverhalen?

De stichting ziet de Bijbel als een oeroude bron van beschaving. Vol verhalen met zeggingskracht, die eeuwenlang de mensheid hebben geïnspireerd. Het is een rijke, unieke verzameling verhalen over onze maatschappelijke wortels, welke eeuwen geleden door mensen zijn opgetekend.

Bijbelverhalen zijn menselijke verhalen van alle tijden die generaties mensen aan het denken hebben gezet en kunstenaars door de eeuwen hebben geïnspireerd tot het omvangrijke culturele erfgoed dat, ook in de huidige tijd, onze levens verrijkt. Bijbelverhalen gaan over liefde, jaloezie, vergeven en verzoenen, slavernij en vrijheid, rechtvaardigheid en gerechtigheid, ze gaan over wanhoop én over hoop.

8. Wie vormen het bestuur van de stichting Het Grote Verhaal?

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. Willem (W.O.) Russell – voorzitter
  • De heer drs. Harry (H.L.H.M.) Custers – penningmeester
  • De heer Paul (P.P.A.) Beerkens – uitvoerend bestuurder
  • Mw. Ineke (C.Th.M.) van der Ouderaa – uitvoerend bestuurder

De stichting Het Grote Verhaal is opgericht op 27 oktober 2020 en is gevestigd in Heemstede.

RSIN nummer: 861772957. KvK nummer: 80717381. Website: www.hetgroteverhaal.nl

De stichting beschikt over een ANBI-status.

De stichting heeft niet tot doel het maken van winst.

De activiteiten van de stichting worden gefinancierd door financiële bijdragen van betrokken donateurs, zowel professionele fondsen als particulieren. Het bestuur -en daarmee de stichting- opereert onafhankelijk van donateurs, samenwerkingspartners en kerkelijke instanties. Bijdragen van eenieder die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedraagt zijn van harte welkom.

De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden als bestuurder. Voorzitter en penningmeester hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten en een niet-bovenmatig vacatiegeld. Dit geldt niet voor de uitvoerende bestuursleden. Zij hebben recht op een bescheiden, wettelijke vrijwilligersvergoeding voor hun werkzaamheden, niet zijnde bestuurstaken, zulks ter beoordeling van voorzitter en penningmeester tezamen.

9. Heeft de stichting Het Grote Verhaal een ANBI status?

De stichting beschikt over een ANBI-status

Bijdragen van eenieder die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedraagt zijn van harte welkom.

10. Door wie worden de activiteiten van de stichting Het Grote Verhaal gefinancierd?

Financiële partners van de stichting Het Grote Verhaal zijn organisaties en particulieren die het van belang vinden dat Bijbelverhalen doorgegeven worden aan volgende generaties.

Enerzijds vanwege de relevante thema’s en waarden die in de Bijbelverhalen centraal staan, anderzijds vanwege het belang om kennis door te geven die is noodzakelijk om het rijke culturele erfgoed, dat gebaseerd is op de Bijbel, te kunnen identificeren, begrijpen en te waarderen. Denk hierbij aan architectuur, muziek, beeldende kunst, literatuur etc.