Over ons

‘Het Grote Verhaal verbindt bijbelverhalen uit een andere tijd met vandaag, omdat ze nog steeds van waarde zijn. Of het nou over geloof of het prikkelen van de verbeeldingskracht gaat, deze verhalen gaan over ons.’  

    – Typhoon, rapper en zanger

Onze droom

De droom van de stichting Het Grote Verhaal is verhalen uit de Bijbel aanreiken aan jonge kinderen vanuit de overtuiging dat verhalen uit deze oeroude Joods-Christelijke bron van relevantie en groot belang kunnen zijn ook voor volgende generaties. Naast het doorgeven breedgedragen waarden is ook het leggen van een basis om ons collectieve culturele erfgoed te kunnen begrijpen en waarderen van belang. Het Grote Verhaal wil een antwoord geven op de vraag: “geven wij de Bijbel op of geven wij hem door?”.

Het Grote Verhaal opereert, bij het invulling geven aan haar missie, geheel onafhankelijk. Zij heeft geen enkele bedoeling om kinderen en hun ouders tot (enig) geloof te brengen. Het gaat Het Grote Verhaal bij ‘de Bijbel’ uitsluitend om de zeggingskracht van deze verhalen en om de geschiedenis daarvan.

‘De verhalen uit de Bijbel zijn rijker dan wat één iemand of één tijd erin kan vinden of erover kan zeggen. Het enige wat nodig is om die rijkdom te vinden, is dat ze steeds opnieuw gelezen worden.’

    – Paul van Tongeren, Denker des Vaderlands

Initiatiefnemers

Initiatiefnemers van de stichting Het Grote Verhaal zijn Ineke van der Ouderaa en Paul Beerkens. Zij hebben allebei een achtergrond in de marketing- en communicatiewereld.

“De wereld verandert in hoog tempo. En dat tempo versnelt ieder jaar. Die verandering dringt zich bovendien dwingender en intensiever aan ons op dan ooit tevoren. Vooral de sterk toegenomen snelheid, breedheid en impact van (nieuwe) media en social media dragen daaraan bij.

Hoe voed je in deze nieuwe tijd je kinderen op tot evenwichtige, vrije en gelukkige mensen? Mensen die ook oog en zorg hebben voor de ander. Hoe ondersteun je hen bij het ontwikkelen van waarden die trend-resistent en turbulentie-proof zijn? Hoe help je hen de zin van hun leven te ontdekken in deze tijd, in deze wereld?

Deze vragen puzzelden ons. Wij realiseerden ons dat toekomstige generaties uiterst creatief moeten zijn, zich moeten kunnen aanpassen aan nieuwe omstandigheden en veerkracht moeten kunnen tonen. Bovendien vragen de uitdagingen van de toekomst dat zij goed kunnen samenwerken, zich verbonden voelen en vertrouwen hebben in elkaar. En zo kwamen wij op de Bijbel, de oeroude bron van joods-christelijke beschaving.

Wij gingen ons steeds meer zorgen maken over het feit dat -als gevolg van het snelle secularisatieproces in Nederland- de waardevolle Bijbelverhalen uit het zicht verdwenen van jonge ouders en daarmee van hun kinderen. In onze optiek is de Bijbel het meer dan waard om aangereikt te blijven worden aan nieuwe generaties omdat we er onze cultuur, democratie en ethiek aan ontlenen. Omdat de bijzondere verhalen met morele boodschappen -voor toen en nu- vele, vele generaties heeft beziggehouden en heeft geïnspireerd. En omdat ons prachtige culturele erfgoed -met de Bijbel als basis- begrepen en gewaardeerd zou moeten blijven worden. Denk hierbij aan eeuwenoude muziek, literatuur, beeldende kunst en architectuur.

Het is dáárom dat wij een nieuwe weg proberen te vinden om Bijbelverhalen aan jonge kinderen aan te reiken. Een eigentijdse weg met inzet van nieuwe media, middelen en technieken. Met een onafhankelijke, waardenvrije afzender, die het alleen maar gaat om de zeggingskracht van de Bijbelverhalen: de stichting Het Grote Verhaal.”

Partners

De volgende organisaties en particuliere donateurs zijn financieel betrokken (geweest) bij de tot standkoming van de projecten van Het Grote Verhaal. Wij zijn hen daarvoor zeer erkentelijk.

‘Bijbelse verhalen zijn culturele rijkdom. Ze kunnen je diep raken, ongeacht of je gelooft. Dan moeten ze wel bereikbaar zijn voor een groot publiek. Het Geheim van Sint Maarten is daarom een prijzenswaardig initiatief. ‘

    – Yvonne Zonderop, journalist en auteur

Bestuur en organisatie

Het bestuur van de stichting bestaat uit de volgende personen:

  • De heer mr. Willem (W.O.) Russell – voorzitter
  • De heer drs. Harry (H.L.H.M.) Custers – penningmeester
  • De heer Paul (P.P.A.) Beerkens – uitvoerend bestuurder
  • Ineke (C.Th.M.) van der Ouderaa – uitvoerend bestuurder

Het Grote Verhaal werkt voor de realisatie van haar projecten nauw samen met Nachtzon Media (www.nachtzonmedia.nl).

De stichting Het Grote Verhaal is opgericht op 27 oktober 2020 en is gevestigd in Heemstede.

RSIN nummer: 861772957. KvK nummer: 80717381. Website: www.hetgroteverhaal.nl

De stichting beschikt over een ANBI-status. Download hier het meest recente jaarverslag en jaarrekening.

De stichting heeft niet tot doel het maken van winst. Activiteiten van de stichting worden gefinancierd door financiële bijdragen van betrokken donateurs, zowel professionele fondsen als particulieren. Het bestuur -en daarmee de stichting- opereert onafhankelijk van donateurs, samenwerkingspartners en (kerkelijke) instanties. Bijdragen van eenieder die de stichting en haar doelstellingen een warm hart toedraagt zijn van harte welkom. Ons bankrekeningnummer is: NL 66 SNSB 88 3389 7222 t.n.v. Stichting Het Grote Verhaal.